Państwo polskie reguluje sytuację Cerkwii prawosławnej

You are currently viewing Państwo polskie reguluje sytuację Cerkwii prawosławnej

104 lata temu, 16 grudnia 1918 roku, dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego majątek Kościoła prawosławnego na terenach polskich został przekazany w zarząd państwowy.

Oficjalnie uzasadniano to zadbaniem o bezpieczeństwo dóbr cerkiewnych, pozostawionych bez opieki w wyniku tzw. bezżeństwa – wysiedlenia ludności zachodnich ziem Rosji podczas wielkiego odwrotu armii carskiej latem 1915 roku. Jednak zapewne realną przesłanką kontroli państwowej nad świątyniami prawosławnymi było postrzeganie tego wyznania i jego struktur kościelnych jako jednego z narzędzi wpływu caratu i imperializmu wielkoruskiego na Polskę.

Nie oznaczało bynajmniej likwidacji cerkwi w kraju. Gdy prawosławni biezżeńcy oraz kapłani powrócili w końcu z głębi Rosji na swoją rodzinną ziemię mieli prawo (na podstawie zagwarantowanej wolności wyznania w konstytucji marcowej) ubiegać się o otworzenie swoich świątyń, choć odmowa ze strony państwa nie musiała być uzasadniana. Doszło jednak do opieczętowania nieczynnych cerkwi, a w końcu do ich zamknięcia.

W lipcu 1919 roku dekret ten został też rozszerzony na terytorium Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich – polskiej tymczasowej administracji cywilnej, obejmującej obszary Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny, oraz Ziemi Brzeskiej i Mińskiej.

Zagadnienie statusu prawnego majątku cerkwi prawosławnej w międzywojennej Polsce było na tyle złożone i skomplikowane, że dopiero pod koniec lat 30. udało się opracować szczegółowe porozumienie między państwem a duchowieństwem w tej kwestii.

Zobacz również: