Sfałszowane przyłączenie Kresów do ZSRR

You are currently viewing Sfałszowane przyłączenie Kresów do ZSRR

83 lata temu, 22 października 1939 roku, odbyły się wybory do tzw. Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy.

Wkrótce po zakończeniu walk w Polsce, na terenach zajętych przez Armię Czerwoną utworzono sieć administracji sowieckiej, opartej o rady rejonowe i komitety partyjne wszystkich szczebli. Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło 1 października decyzję o zwołaniu zgromadzeń ludowych – ukraińskiego we Lwowie i białoruskiego w Białymstoku, które miały uchwalić prośbę o wcielenie tych terytoriów do ZSRS.

7 października rozpoczęła się kampania wyborcza, która w realiach państwa totalitarnego była tylko drwiną z demokracji. Przebiegała pod hasłem konfiskaty ziemi obszarniczej, fabryk, banków oraz przyłączenia do ZSRS w atmosferze nasilającego się terroru, masowych aresztowań, obsadzania lokali wyborczych funkcjonariuszami NKWD. Głosować można było jedynie na wyznaczonych z góry kandydatów, członków partii komunistycznej.

Sfałszowane wyniki wyborów pokazują skuteczność aparatu stalinowskiego. Wyłonieni deputowani weszli do zgromadzeń ludowych i uchwalili konfiskatę bez wykupu ziem, budynków i inwentarza należących do obszarników, kościołów oraz urzędników państwowych i przekazanie ich w użytkowanie chłopom małorolnym i bezrolnym.

Znacjonalizowano banki i większe zakłady przemysłowe. Zwrócono się z prośbą do Rady Najwyższej ZSRS o włączenie tych ziem do siostrzanych republik: Ukraińskiej SRS i Białoruskiej SRS, co nastąpiło w dniach 1-2 listopada.

Zobacz również: